Persondatapolitik

I vores persondatapolitik finder du information om dine rettigheder, når vi behandler dine personlige oplysninger, og informerer også om hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine personlige oplysninger.

Ved registrering og behandling af persondata, skal klinikken overholde Persondataforordningen (GDPR), som indebærer at du som person har en række rettigheder i forhold til registrering, opbevaring og behandling af data om dig.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Behandlertorvet v/Kiropraktor Inge Hansen (CVR-nr. 29731268) er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ydelse af sundhedsfaglig behandling i klinikken. Kontaktperson for henvendelse vedrørende behandlingen af dine oplysninger er kiropraktor Ingé Hansen, som kan kontaktes på GDPR@behandlertorvet.dk eller 70 10 00 12.

Kategorier

Vi behandler to kategorier af personoplysninger:

  1. Personfølsomme oplysninger.
  2. Almindelige personhenførbare oplysninger.

CPR- nummer og alle helbredsoplysninger er personfølsomme oplysninger. Oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail og lignende hører til de personhenførbare.

Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Dine personoplysninger stammer primært fra det, som du selv har fortalt os per telefon eller ved konsultationer på klinikken.

Vi indsamler personoplysninger fra dit sygesikringskort, herunder navn, adresse, alder, køn og CPR-nr. når du indlæser dit sygesikringskort i vores scanner i reception.
Vi registrere manuelt dit telefonnummer og mail, så vi kan kontakte dig og sende dig reminder om dine aftaler hos os.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål, f.eks. medlemskab og bevillinger fra sundhedsordninger Disse oplysninger noteres med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens kapitel 2, art. 6, stk 1, litra b og f.

Vi kan desuden anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I åså fald indhenter vi dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens kapitel 2, artikel. 6, stk. 1, litra a.

Helbredsoplysninger

I forbindelse med din behandling registrere vi oplysninger om dine helbredsmæssig forhold, bl.a. hvilke klager du henvender dig med og dit generelle helbred.

Disse oplysninger er vi forpligtet til at registrere ifølge sundhedslovgivningen, og disse data er følsomme personoplysninger, der skal beskyttes særlig godt. De nærmere regler findes i Autorisationslovens kapitel 6 og Journalføringsbekendtgørelsen.

Ud over de helbredsmæssige oplysninger vi selv registrerer, kan vi modtage helbredsoplysninger om kdig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge eller sygehus, efter reglerne i Sundhedsloven kapitel 9.
Helbredsoplysninger tilhører kategorien personfølsomme oplysninger. Vi indsamler og behandler dine helbredsoplysninger efter reglen i Databeskyttelseslovens § 7, 3. Det gør vi fordi vi er underlagt tavshedspligt jf. Sundhedsloven kapitel 9.

Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger om dit helbred som du fortæller os ved konsultation, og som vi får under vores undersøgelser og behandling af dig.

Hvis du har forudgående samtykket, indhenter vi også helbredsinformationer fra andre sundhedspersoner, f.eks. fra egen læge eller hospital. Vi indsamler kun oplysninger som vi vurderer er nødvendige for at kunne behandle dig forsvarligt.

Vi indsamler og behandler kun person- og helbredsoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af formålet med indsamlingen.

For at sikre kvaliteten af dine personlige oplysninger, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine personlige oplysninger.

Hvor længe opbevares oplysninger?

Ifølge opbevaringspligten i Journalføringsbekendtgørelsen § 15 skal kiropraktorer gemme journaler i mindst 10 år, fra seneste journalnotat – herefter må den slettes.

Det er dog vores erfaring, at vi ofte har patienter, der kommer på klinikken gennem en lang årrække, men med års mellemrum. Her kan det være til stor gavn at kunne slå op i journalen og se tidligere forløb i klinikken.

Vi gemmer derfor som udgangspunkt alle journaler, men ønsker du at vi sletter din journal, kan dette tidligst ske 10 år efter seneste journalnotat.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Videregivelse

Med dit samtykke videregiver vi kun dine personoplysninger til relevante sundhedsaktører.
Modtageren bliver da dataansvarlig for de videregivet oplysninger, og modtager skal opfylde deres egen informationspligt over for dig, så du er bekendt med til hvilke formål, de behandler dine personlige oplysninger.

Vi kan også videregive dine personlige oplysninger i anonymiseret form til statistik eller videnskabelig brug.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Sikkerhed

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert hos vores journal- og billedarkivleverandør (KirCACS og KirPACS) som vi har databehandleraftale med.

Vores interne regler og instrukser sikrer at kun medarbejdere og behandlere, som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger. Kun vores behandlere har adgang til dine helbredsoplysninger.

Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for at dine personlige oplysninger kan misbruges, vil vi umiddelbart underrette dig. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

Samtykke

Dit samtykke til udveksling af oplysninger med andre sundhedsaktører, inklusiv din egen læge, er gældende i et år.

Samtykke til behandling, behandlingsplan og billeddiagnostik er gældende for det aktuelle problem, som du er i behandling for.

Rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer om dig.

Du har ret til at få udleveret en journalkopi, men vi må ikke sende den via mail, da den indeholder personfølsomme oplysninger. Du kan også få journalen overført til andre sundhedsfaglige personer.
Du kan til enhver tid kræve rettelse af en forkert oplysning, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

Du har til en hver tid ret til at få slettet dine personoplysninger, og ved endt opbevaringspligt, er det også muligt at slette helbredsoplysninger. Kontakte dataansvarlig med henblik på sletning af dine personlige oplysninger.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke helt eller delvis tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

At trække samtykke tilbage påvirker ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet før tilbagetrækningen.

Klagemuligheder

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dine rettigheder efter denne datapolitik berører ikke dine rettigheder efter sundhedsloven, herunder din ret til indsigt i din fulde journal.